Eigen aansprakelijkheid persoonlijk account

Indien VibStyling een persoonlijke account aanmaakt is deze altijd strikt persoonlijk. VibStyling draagt dit persoonlijke account altijd aan je over zodat je zelf de account beheerder bent en blijft.

Kleding  en andere artikelen, uitgezocht door VibStyling, die staan in je eigen (winkel)mandje of dreambox van je eigen account, staan altijd onder eigen verantwoordelijkheid wat betreft bestellen, betalen en retourneren. VibStyling kan nimmer aansprakelijk hiervoor worden gesteld. Zie Algemene voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

De factuur van de VibStyling-sessie dient binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Zie Algemene voorwaarden.

Eigendom

Alle foto’s en beelden op deze website zijn eigendom van VibStyling. Niets mag worden gekopieerd, nagemaakt of vermenigvuldigd zonder toestemming van VibStyling. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen VibStyling (de dienstverlener) en de opdrachtgever en op alle aanbiedingen van de dienstverlener.

1.2 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW en artikel 7:409 BW, aanvaard en uitgevoerd door de dienstverlener.

1.5 Indien de dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de dienstverlener in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van de dienstverlener zijn vrijblijvend. Aan een offerte of aanbieding kan bovendien op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het produkt of dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking op heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 De dienstverlener kan niet aan zijn/ haar offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in de offerte of aanbieding zijn prijzen incl BTW, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is de dienstverlener daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding totstand, tenzij de dienstverlener anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave, verplicht de dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.6 De dienstverlener is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren of niet uit te voeren.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever wordt aangegeaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de dienstverlener derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De dienstverlener dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 De dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en kennis uitvoeren.

3.4 De dienstverlener heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dienstverlener dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk oordeelt. Iedere aansprakelijkheid van de dienstverlener voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien de dienstverlener derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door de dienstverlener mede namens de desbetreffende opdrachtgever van de dienstverlener aanvaard.

3.5 De opdrachtgever dient de dienstverlener voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

3.6 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitoefening van de overeenkomst, tijdig aan dienstverlener worden medegedeeld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de dienstverlener zijn verstrekt, heeft de dienstverlener het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de te verrichten wekzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dientovereenkomstig aanpassen.

3.8 De dienstverlener zal, zoveel als redlijkerwijs mogelijk, de opdrachtgever inlichten over de financiele en overige consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijzging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 De dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst de dienstverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de dienstverlener kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.2 Voorts is de dienstverlener bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de dienstverlener kan worden gevergd.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de dienstverlener op de opdrachtgever onmiddelijk opeisbaar. Indien de dienstverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij/zij zijn/haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4 Indien de dienstverlener enige verplichting opschort of de overeenkomst ontbindt, is hij/zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de dienstverlener gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct e indirect ontstaan.

4.6 Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van een van de verbintenissen en ontbinden van de overeenkomst door de dienstverlener rechtvaardigt, dan is de dienstverlener gerechtig de overeenkomst terstond en met directe ingang te onbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de dienstverlener, zal de dienstverlener in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, Het voorgaande geldt, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de dienstverlener extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de dienstverlener anders aangeeft.

4.8 Ingeval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging- Indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de opdracht gever, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de dienstverlener vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de dienstverlener op de opdrachtgever zijn dan in dat geval inmiddelijk opeisbaar.

4.9 Indien de opdrachtgever ee geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer- afvoer- en aflevringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

5.1 De dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens  de opdrachtgever indien hij/zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, rechthandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de dienstverlener geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de dienstverlener niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. De dienstverlener heeft ook het recht zicht op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de dienstverlener zijn/haar verbintenis had moeten nakomen.

5.3 De dienstverlener kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder partij gerechtig de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4 Voor zover de dienstverlener ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de dienstverlener gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte spearaat te factureen. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5 Annulering

6.1 Annulering van geplande afspraken betreffende individuele opdrachtgevers dient uiterlijk twee werkdagen voor het afgesproken tijdstip te geschieden, hiervoor worden de kosten zoals beschreven in artikel 4.9 in rekeing gebracht.

6.2 Bij annulering binnen twee werkdagen voor de geplande startdatum door of namens de individuele opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht 100% van de prijs te vergoeden

6.3 Annulering van gepland advies personal shopping op lokatie dient uiterlijk een week voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Hiervoor worden de kosten zoas beschreven in artikel 4.9 in rekening gebracht.

6.4 Bij annuleringen binnen een week voor de geplande startdatum door of namens de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht 100% van de prijs te vergoeden

6.5 annulering kan enkel schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Het honorarium van de dienstverlener is niet afhankelijk van het resultaat van de verleende opdracht en wordt, voor zover partijen gaan andresluidende afspraken hebben gemaakt berekend met inachtnemenin van de gebruikelijke tarieven van de dienstverlener.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

8.1 Tenzij bij het aangaan van de opdracht anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 7(zeven) dagen na factuurdatum op een door de dienstverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijde betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldig van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente( en wanneer de opdrachtgever een consument is: de wettelijke rente) hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente(of, wanneer de opdrachtgever een consument is, wettelijke rente) verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrage zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Privacy Policy

Deze privacy Policy beschrijft hoe VibStyling omgaat met persoonsgegevens, welke gegevens we bewaren en hoe we deze verwerken. Dit kan zijn via bezoek van de website, of andere manieren van contact. 
Voordat we vertellen wat we verzamelen willen we wijzen op het feit dat jouw gegevens ten alle tijden inzichtelijk zijn, aan te passen zijn of verwijderd kunnen worden.
Verzoeken hiervoor graag per email.

We verzamelen een tweetal gegevens, te weten:
1. persoonlijke gegevens tbv facturatie
2. persoonlijke gegevens tbv eventuele nieuwsbrieven.


1. Persoonlijke gegevens tbv facturatie
Om mijn client te laten betalen sturen we facturen naar de klanten, daar hebben we basale gegevens voor nodig zoals naam, adres, postcode, woonplaats en emailadres. deze gegevens zijn enkel toegangelijk voor VibStyling. Deze zijn ten allen tijden inzichtelijk, aan te passen, of te  verwijderen op verzoek

2. Persoonlijke gegevens voor nieuwmail of nieuwsbrief
VibStyling heeft een mailinglijst van emailadressen voor nieuwsbrieven of Stylingsdagen. hier kun je ten alle tijden van verwijderd worden middels een verzoek.

Delen van persoonlijke gegevens
De gegevens die VibStyling heeft worden niet gedeeld met derde partijen  

Vragen
Iedereen kan met vragen terecht bij VibStyling
De contactgegevens staan vermeld op de website